Verbalna apraksija

Verbalna apraksija je poremećaj programiranja sekvencijalnih govornih pokreta zaduženih za produkciju smislenog govora, bez postojećih neuroloških ili motornih oštećenja (Forest, 2003). Deca s razvojnom apraksijom imaju teškoća u pripremanju i koodinisanju svojih mišića za govornu produkciju. Odnosno, oni imaju teškoća u planiranju i izvođenju preciznih, visoko profinjenih i specifičnih serija pokreta jezika, vilice, usana koji su potrebni za razumljiv govor. U pitanju je poremećaj koji je teško diferencijalno dijagnostički odvojiti od ostalih razvojnih govornih poremećaja, ali i teško identifikovati u ranom fonetskom i fonološkom razvoju.

Pošto je dijagnostikovanje verbalne apraksije kompleksan proces, ono zahteva pažljiv klinički pristup zato što za ovaj poremećaj ne postoji specifičan klaster simptoma, već se oni javljaju u različitim kombinacijama i stepenu izraženost. Kao značajni parametri u dijagnostici, koji omogućavaju i diferencijano dijagnostičko razlikovanje od ostalih motornih poremećaja govora, navode se:

  • nekonzistentne greške konsonanata i vokala prilikom ponovljene produkcije slogova i reči,
  • produžene ili oštećene koartikulacione tranzicije između glasova i slogova i
  • neadekvatna prozodija.

Deca sa verbalnom apraksijom imaju redukovan fonemski kapacitet. Receptivne jezičke sposobnosti su očuvane i superiornije u odnosu na ekspresivne jezičke sposobnosti. U govoru su često prisutne supstitucije I distorzije, ograničen opseg konsonanata i vokala, najčešće na one koji se rano javljaju u razvoju, nekozistentna produkcija, poremećaji jačine, visine, trajanja i opšteg kvaliteta glasa, poremećaji prozodije, nerazumljiv govor i drugi. Inicijacija govora je otežana i govor može biti praćen artikulacionim smetnjama u formi prolongacije glasova i repeticije. Povećanje dužine fraze je praćeno i povećanjem grešaka i redukcijom inteligibilnosti, odnosno razumljivosti govora. Verbalna apraksija se može javiti izolovano ili u kombinaciji sa drugim teškoćama. Terapija verbalne apraksije je dugotrajna.

© 2017 Union Health