ABA metoda

PRIMENJENA BIHEVIJORALNA ANALIZA

Vodič za roditelje

Šta je ABA?

ABA je primenjena bihejvioralna analiza. Obuhvata set principa koji predstavljaju osnovu mnogih bihejvioralnih tretmana.  ABA se bazira na nauci o učenju i ponašanju, odnosno obuhvata generalne „zakone“ o funkcionisanju ponašanja i načinu na koji se odvija učenje. ABA terapija primenjuje ove zakone u tretmanima ponašanja tako što podstiče razvoj korisnih ili željenih oblika ponašanja. Takođe primenjuje ove zakone u svrhu redukcije onih oblika ponašanja koji mogu ometati učenje, ili one oblike ponašanja koji mogu biti štetni. ABA terapija primenjuje se u svrhu poboljšanja jezičkih i komunikacijskih veština. Takođe se primenjuje u svrhu poboljšanja pažnje, fokusa, socijalnih veština, memorije i akademskih veština, kao i redukcije nepoželjnih oblika ponašanja.

ABA se od strane Američke Psihološke Asocijacije i US Surgeon General smatra najboljim naučno zasnovanim praktičnim tretmanom.  „Naučno zasnovan“ znači da je ABA prošla naučne testove primenljivosti, kvaliteta i efektivnosti.

ABA terapija obuhvata veliki broj različitih tehnika. Svaka od ovih tehnika fokusira se na antescedente (ono što prethodi određenom obliku ponašanja) i posledice (ono što se dešava nakon određenog oblika ponašanja).  Jedna od tih tehnika je „pozitivni podstrek“. Kada određeni oblik ponašanja prati nešto što se vrednuje (nagrada), veća je verovatnoća da će se takav oblik ponašanja ponoviti. ABA koristi pozitivne podstreke na način koji se može meriti u cilju kreiranja značajnih promena u ponašanju.

Osnova ABA terapije je razumevanje (i dopuna) određenih oblika ponašanja u kontekstu okruženja

 • „Ponašanje“ se odnosi na sve oblike aktivnosti i veština (ne samo nepoželjnih oblika ponašanja)
 • „Okruženje“ obuhvata sve vrste fizičkih i socijalnih događaja koji mogu promeniti ili koje može promeniti nečije ponašanje.

Neki od tipova terapije koji se baziraju na principima ABA terapije: učenje, uzgredno učenje (ili obuka u prirodnom okruženju), verbalno ponašanje…

Svaka od ovih terapija je:

 • strukturisana
 • prikuplja podatke vezane za ciljane veštine ili oblike ponašanja
 • kreira pozitivne strategije za izmenu odgovora i određenih oblika ponašanja.

ABA se bazira na principu pozitivnog podstrekivanja. Može pomoći deci koja imaju teškoće u učenju ili sticanju novih veština. Takođe se bavi i nepoželjnim oblicima ponašanja koji ometaju funkcionisanje kroz proces koji se zove „ funkcionalna bihejvioralna procena“.

Principi i metode bihejvioralne analize efektivno se primenjuju u mnogim okolnostima u cilju razvoja širokog spektra veština kod učenika sa ili bez smetnji u razvoju.

DISKRETAN PROCES UČENJA (obuka)  je bazirana na principu  da uvežbavanje pomaže detetu da savlada određenu veštinu. To je strukturisana terapija koja podrazumeva učenje jedan na jedan i intenzivno učenje specifičnih oblika ponašanja. Ovo intenzivno učenje specifičnih oblika ponašanja se zove “obuka”. Ono pomaže pri učenju jer uključuje ponavljanje. Dete izvršava zadatak više puta na isti način (najčešće pet ili više puta). Ovo ponavljanje je posebno važno za decu kojoj je potrebno dosta prakse da bi savladali određenu veštinu. Ponavljanje takođe pomaže detetu da ojača dugoročnu memoriju. Specifično ponašanje (kontakt očima, fokusirana pažnja i učenje facijalne ekspresije)  se deli na najjednostavnije oblike, а onda se sistematski savladava. Dete za takvo ponašanje dobija pozitivni podstrek. Na primer, terapeut i dete sede za stolom, i terapeut skrene detetu pažnju na sebe rečima: „pogledaj me“. Dete pogleda u terapeuta, i terapeut nagradi dete tako što mu “baci pet”.

UZGREDNO UČENJE (obuka u prirodnom okruženju) bazira  se na razumevanju toga da je važno dati praktično značenje( real-life meaning) veštinama koje dete uči. Fokusirano je  na učenje veština u situacijama u kojima će ih dete i inače koristiti. Korišćenje detetovog svakodnevnog okruženja u terapiji može podstaći upotrebu tih veština i u svakodnevnim situacijama, a pomaže i generalizaciji. Prilikom ovakvog učenja terapeut koristi prirodno date okolnosti da bi pomogao detetu da nauči jezik. Dete bira aktivnosti i situacije a terapeut prati detetova interesovanja. Ova strategija učenja je osmišljena je sa ciljem da olakša generalizaciju i maksimalno podstakne učenje.  Na primer, dete se ljulja na ljuljašci i želi da ga terapeut gurne da bi se jače zaljuljalo. Terapeut će gurnuti ljuljašku isključivo onda kada dete to zatraži od njega. I svaki sledeći put terapeut će sačekati da dete zatraži pre nego što gurne ljuljašku.

VERBALNO PONAŠANJE slično je prethodnoj tehnici i na njoj se i zasniva (intenzivna terapija jedan na jedan). Razlika je u  tome što je ova tehnika osmišljena tako  da motiviše dete da nauči jezik razvijanjem konekcije izmedju reči i njihovog značenja. Kod neke dece učenje novih reči podrazumeva učenje njihove funkcionalne upotrebe (npr. Šta je ovo? Šolja. Za šta služi šolja? Da se iz nje pije. Iz čega ti piješ? Iz šolje.)

PIVOTAL RESPONSE TRAINING je prirodan, slabo strukturisan program. Fokus ovog programa je na povecavanju motivacije dodavanjem komponenti kao sto su obrnuti razgovor, povećavanje pažnje, izbor deteta i održavanje ranije naučenih zadataka. Potrebno je zanemariti oblasti koje su u deficitu i obratiti paznju na oblasti koje su od glavnog značaja, tj. one koje vidimo kao kljucne za dalji napredak detetovog funkcionisanja deteta. Četiri oblasti se smatraju ključnim: motivacija, samoinicijativa, samokontrola i odgovor na veći broj zadataka. Kada se unaprede u ovim oblastima primećuje se da napreduju i u mnogim drugim oblastim, čiji napredak nije direktno iniciran. “Early Start Denver Model” je tip rane intervencije u ponašanju, primenljiv za decu do 18 meseci.  

NATURAL LANGUAGE PARADIGM je zasnovan na tome da učenje moze podstaći ciljana promena okruženja u cilju povecavanja mogućnosti upotrebe jezika. Ovaj program služi za podsticanje razvijanja inicijative deteta. Koristi prirodne okolnosti čije posledice direktno utiču na ponasanje i podstiču generalizaciju stečenih sposobnosti i veština. Na primer veća je verovatnoća da će dete koje zaista ode nakon što kaže “Doviđenja” koristiti tu reč svakodnevno , u poređenju sa detetom koje će dobiti određenii predmet kao nagradu kada ponovi neku reč.

ABA metoda podržava osobe sa autizmom na nekoliko različitih načina:

 • uči ih veštinama koje će zameniti nepoželjne oblike ponašanja (da bi dete moglo da nauči šta bi trebalo da uradi, a ne samo šta ne sme da rad).
 • uvećava broj poželjnih oblika ponašanja a smanjujei broj nepoželjnih (npr. podsticanje usmeravanja na zadatak razvoja socijalnih interakcija sa jedne strane, i smanjenje stereotipija i samopovređivanje sa druge)
 • održava poželjne oblike ponašanja, npr. samokontrole i samopraćenje i generalizuje ih na situacije na radnom mestu
 • menja reakcije na ponašanje deteta: reakcije mogu nenamerno biti  nagrada za detetovo nepoželjne oblike ponašanja Vašeg deteta
 • podsticati razvoj akademskih, socijalnih, i veština samopomoći
 • poboljšava sposobnost fokusiranja na zadatak, rad u skladu sa zadatkom i povećava motivaciju za izvršenje zadatka
 • usmerena je na poboljšanje kognitivnih veština  i pomaže detetu da bude sposobnije za učenje
 • pomaže vašem detetu da  generalizuje odnosno prenosi određeni oblik ponašanja sa jedne situacije na drugu (npr. da sa istim uspehom izvrši zadatak u učionici kao što to radi strukturisanim uslovima)

Da li će ABA biti od koristi mom detetu?

Da li Vaše dete:

 • ima smetnje u učenju?
 • ima probleme u sticanju novih veština?
 • ima teškoće u ostvarivanju komunikacije?
 • ima probleme u ponašanju koji ometaju njegovo funkcionisanje (npr. temper tantrumi, samopovređivanje, agresija)?

Ukoliko Vaše dete ima neki od ovih ili sličan problem, bihejvioralan pristup na kome se ABA zasniva može mu biti od koristi.

© 2017 Union Health