Logopedski set – Behringer

Moglo bi se reći da je Digitalni logopedski set postao deo standardne opreme koju bi trebao imati svaki logoped ili audiorehabilitator. Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno
procesiranje (DSP) koje omogućava bržu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. U setu je već unapred programirano 50 gotovih programa (aplikacija) koji se jednostavno i brzo mogu aktivirati, pa je set veoma jednostavan za korišćenje. Set nije ograničen niti vezan uz neku određenu metodu rehabilitacije i može se koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka i uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije. Logopedski set može se koristiti u dijagnostici glasa i govora a posebno na području terapije poremećaja govora (dislalija,dizartrija, mucanje) ili kod oštećenja sluha. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece sa kohlearnim implantom. Logopedski set koristi se već 15 godina u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u oko 200 institucija i od velike je pomoći u svakodnevnom radu.

Upotrebom logopedskog seta vrši se digitalna obrada zvučnog signala koja se do sada u logopediji nije upotrebljavala u sličnim uređajima, najčešće zbog toga što većina starijih
uređaja koristi analognu tehnologiju kojom nije moguće istovremeno koristiti višestruku modifikaciju zvuka i to s velikom preciznošću i na uvek tačno određen način. Uz sve to važno je da korisnik može rukovati uređajem jednostavno, brzo i pouzdano. Logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala iz nekoliko razloga:
koristi diskontinuirane perceptivne optimale koje se postižu istovremenom kombinacijom 31-kanalnog tercnog grafičkog equalisera i 5-kanalnog parametarskog equalisera;
dodatno frekvencijsko-intenzitetska obrada pomoću dinamičkog equalisera;

akustička obrada govornog signala istovremeno se odvija na četiri jačine:

 • eliminacija dela govornog spektra u kojem je prisutna greška,
 • isticanje dela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju,
 • linearno propuštanje delova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,
 • dodavanje DAF efekta uz bilo koju kombinaciju.

dinamičko procesiranje zvuka (automatska upotreba dinamičkog equalisera, limitera, kompresora ili ekspandera; polisenzorička stimulacija (auditivna, vizualna i vibrotaktilna).

Autor ove aplikacije i metode je prof. dr. sc. Mladen Heđever redovni profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Napravio je prve korake u području primene novih tehnologija u logopedskoj rehabilitaciji još prije 23 godine (Heđever, 1984.; Heđever, 1985.) a za svoje je ideje bio nagrađen bronzanom plaketom na izložbi izuma i tehničkih unapređenja (INOVA-84). Tek poslednjih deset godina ova se aplikacija uspešno koristi uz procesor zvuka nemačke firme Behringer. Aplikacija i metoda zaštićeni su autorskim pravom.

OPIS LOGOPEDSKOG SETA

Celokupni komplet sastoji se od tri posebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. Sva tri aparata su Behringer-ovi proizvodi, a to su: ULTRACURVE PRO DEQ2496, ULTRAGAIN PRO MIC2200 i POWERPLAY PRO HA 4700. Uz aparaturu se koristi elektrokondenzatorski kardioidni mikrofon profesionalnog kvaliteta (Model B-5, Behringer) kao i kvalitetne studijske slušalice (HPS3000 ili HPX2000, Behringer). Treba napomenuti da je uređaj ULTRACURVE PRO DEQ2496 nezamenljiv u ovoj konfiguraciji, dok se svi drugi elementi mogu nadomestiti zamenskim aparatima sličnih karakteristika drugih proizvođača.

RAZLIKE IZMEĐU ANALOGNE I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

ANALOGNA TEHNOLOGIJA DIGITALNA TEHNOLOGIJA
optimale glasova kontinuirane optimale može koristiti kontinuirane i diskontinuirane perceptivne optimale
filteri (analogni):

 • poluokt. i okt. pojasni propusni filteri
 • niskopropusni
 • visokopropusni
(digitalni):

 • tercni i oktavni pojasni propusni/zaporni filteri
 • niskopropusni
 • visokopropusni
 • parametarski equaliser
 • dinamički equaliser
dinamičko procesiranjezvuka nema
 • kompresor / ekspander
 • limiter
 • AGC kontrola: attack – hold – release time
akustička obrada zvuka
 • isticanje određenog frekvencijskog pojasa
 • plus linearni signal
 • pojačanje i/ili gušenje većeg broja frekvencijskih pojaseva,
 • plus linerni signal
 • plus delay opcija
 • plus dinamičko procesiranje
rukovanje uređajem
 • zahteva manualno rukovanje i podešavanje kod svake primene,
 • rukovanje uređajem je sporije
 • nema manualnog podešavanja jer su svi parametri memorisani,
 • brzo biranje gotovih programa iz ponuđenog menija,
 • jednom podešeni parametri trajno se pamte u uređaju,
 • rukovanje je brzo i jednostavno
preciznost postavljanjaparametara manja preciznost kod podešavanja atenuatora podešavanje je precizno definirano u koracima od 0.5 dB
programiranje I brojkombinacija
 • relativno mali (ograničeni) broj filterskih kombinacija
 • nema mogućnosti trajnog memorisanja filterskih programa
 • gotovo beskonačan broj mogućih filterskih kombinacija
 • praktično neograničene mogućnosti memorisanja filterskih programa
kompletiranot uređaja potreban je veći broj pojedinih uređaja (npr. filtar, delay, generator) uređaj već u sebi sadrži ugrađen:

 • tercni equaliser,
 • parametarski equaliser,
 • dinamički equaliser,
 • dinamički procesor,
 • digitalnidelay,
 • SPL metar (fonometar),
 • generator ružičastog šuma
 • FFT analizator zvuka
tehnologija Analogna
 • digitalna,
 • kompjuterski procesori,
 • memorija
cena uređaji su znatno skuplji višestruko jeftinija oprema

Upravo nove tehnologije u procesiranju zvuka (poput Behriger-ovog procesora zvuka) omogućavaju takve promene zvuka koje će eliminisati sve nepoželjne zvučne pojave ili efekte koji otežavaju optimalno slušanje a isto tako i pojačati i naglasiti one delove zvuka koji mogu pomoći u slušanju.

Logopedski set ima gotove memorisane optimale glasova pogodne za korekciju dislalije ili dizartrije. Optimale se zasnivaju na diskontinuiranom filtriranju upotrebom tercnog filtriranja čiji su parametri usklađeni s međunarodnim standardima i preporukama (ISO R 266, DIN 401 i ANSI S1.6-1976) te u kombinaciji s parametarski equaliserom i dinamičkim procesiranjem. Optimale se znatno razlikuju od verbotonalnih optimala koje su poznate većini logopeda, zasnivaju se na uporabi tercnih filtera i koriste diskontinuirane pojaseve (Desnica – Žerjavić, 1982, 1987, 1990) ali s dodatnim dinamičkim procesiranjem. Uz optimale glasova može se istovremeno koristiti spektralni prikaz i DAF (Heđever, 1985; Heđever, Blaži, 1999). Logika diskontinuiranog filtriranja danas postaje dominantna u svim tehnologijama namenjenim govornoj komunikaciji (od telefonije do slušnih aparata). Princip diskontntinuiteta omogućava i veću raznolikost spektra što je takođe poželjno kada se radi npr. o supstitucijama i distorzijama glasova.

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET ima 50 memorisanih programa za rad:

 • 30 glasovnih optimala,
 • 2 grupne optimale (za užu i širu grupu sigmatizma),
 • 2 programa za supstitucije frikativa i afrikata sa T i D,
 • 4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,
 • 4 programa za poboljšanje razumljivosti govora,
 • 3 programa za stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,
 • 1 program za delay,
 • 1 program za merenje intenzitetske jačine zvuka (fonometar),
 • 1 program za generiranje ružičastog šuma,
 • 2 programa sa D kanalom.

napomena: Tekst je preuzet iz knjige “Digitalno signalno procesiranje zvuka u rehabilitaciji slušanja i govora“ ( Zagreb, 2012.) prof. dr. sc. Mladena Heđevera

© 2017 Union Health